ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť AVIS COLOR s.r.o. - organizačná zložka, so sídlom Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO 35876964, zapísaná u Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, vl.č.1147/B (ďalej iba AVIS COLOR) prehlasuje, že všetky spracúvané osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prvoradé.

AVIS COLOR je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, správcom Vašich osobných údajov, zhromažďuje, uchováva a využíva (aj inak spracúva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracúvané, sú bližšie vymedzené nižšie).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromaždené firmou AVIS COLOR počas Vášho používania internetových stránok AVIS COLOR (ďalej iba ,,internetové stránky“) a ďalej na základe plnenia zmluvy medzi Vami a AVIS COLOR, právne povinnosti, oprávneného záujmu AVIS COLOR alebo udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov , a to prostredníctvom internetových stránok alebo pri nákupe výrobkov z ponuky AVIS COLOR.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou AVIS COLOR spracúvané najmä pre tieto účely:

Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho vedomia poskytnuté tretej strane.

Pri prihlásení k odberu newslettera na internetových stránkach Vám bude odoslaný kontrolný e-mail pre potvrdenie správnosti zadaní (tzv. double opt-in). Na potvrdenú e-mailovú adresu Vám budeme zasielať newslettery týkajúce sa výhradne predmetu podnikania našej spoločnosti.

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

AVIS COLOR je oprávnený spracúvať nasledujúce osobné údaje podľa účelu, pre ktorý ich od jednotlivých subjektov získal. Môže sa jednať o meno a priezvisko, kontaktnú adresu, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ.

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje AVIS COLOR spracúva a uchováva po dobu nevyhnutnú pre zaistenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, počas ktorej je AVIS COLOR povinný ako správca osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade newsletteru budú osobné údaje uložené po dobu trvania Vášho súhlasu s ich spracovaním, prípadne v súlade s platnou legislatívou*.

*AVIS COLOR je oprávnený spracúvať Vašu e-mailovú adresu v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, za účelom priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb v prípade, že zákazník také zasielanie neodmietol.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup ku všetkým svojim osobným údajom, ktoré sú firmou AVIS COLOR spracúvané. Zároveň máte právo na ich opravu a zmazanie. Na splnenie týchto  požiadaviek si AVIS COLOR vyhradzuje lehotu 30 dní od dátumu podania žiadosti.

Pokiaľ spoločnosti AVIS COLOR udelíte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek súhlas odvolať – odvolaním súhlasu pritom nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie je možné vykonať kontaktovaním na e-mailovej adrese newsletter@aviscolor.cz  alebo kliknutím na príslušný odkaz v nami odoslaných e-mailoch.

Ako subjekt osobných údajov máte právo:

 

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte e-mailom na newsletter@aviscolor.cz . AVIS COLOR si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu subjektov údajov uplatňujúceho vyššie uvedené práva.

 

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.

Nevíte si rady s barevným řešením vašeho interiéru či fasády?

Kontaktujte nás

© 2018 Avis Color s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů: Česky | Slovensky